Successive Curators

    Successive Curators

     

    Time      Curator
    1984 - 1991    Yu Chongyuan
    1991 - 1996    Wu Zhenkai
    1996 - 1999    Chu Xingjia
    1999 - 2002    Wu Zhenka